Navigation
Your Cart

Atvieglo būvniecības procesu saules paneļu uzstādīšanai

Atvieglo būvniecības procesu saules paneļu uzstādīšanai
Atvieglo būvniecības procesu saules paneļu uzstādīšanai

Ministru kabineta š.g. 8. marta sēdē apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, lai atvieglotu administratīvās procedūras, kas saistītas ar būvniecības iecerēm, kas paredz pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem.


Lai jau šajā būvniecības sezonā varētu īstenot pēc iespējas vairāk šādas ieceres, grozījumi Vispārīgajos būvnoteikumos paredz atvieglot būvniecības procesu un līdz ar to paātrināt termiņu saules paneļu un nelielu vēja ģeneratoru uzstādīšanai, nosakot, ka enerģijas ražošanas inženierbūves ar siltuma jaudu mazāku par 100 MW un visas saules elektrostacijas (kā inženierbūves) tiek klasificētas kā II grupas inženierbūves.

Kā zināms, III grupas būvēm ir nepieciešama būvprojekta ekspertīze, savukārt II grupas būvēm šāda ekspertīze nav nepieciešama. Šobrīd Vispārīgo būvnoteikumu 1.pielikums nosaka būvju iedalījumu grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēku dzīvību, veselību un vidi, šeit kā III grupas inženierbūve ir noteikta enerģijas ražošanas inženierbūves ar siltuma vai elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW. Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"  III grupas būvju būvprojektiem ir obligāti jāveic būvprojekta ekspertīze, kā arī atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem ir jānodrošina autoruzraudzība un būvuzraudzība. Tas pats līdzīgi attiecas uz katlumājām ar jaudu lielāku par 2 MW.

Vienlaikus līdz ar šiem grozījumiem MK noteikumos iekļautas vairākas pārejas regulējuma normas. Gadījumos, kad jau uzsāktas būvniecības ietvaros mainīsies būves grupa no augstākas būves grupas uz zemāku būves grupu, būvniecības iecerēm, kuru īstenošana turpinās, piemēros zemākai grupai atbilstošo būvniecības procesu. Tāpat noteikts, ka jaunos noteikumus attiecībā uz būves veida maiņu no ēkas uz inženierbūvi var piemērot tikai būvniecības iecerēm, kas ir ierosinātas pēc attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās.

Papildus svarīgi norādīt, ka jau šobrīd saules paneļu (iekārtu) uzstādīšanai uz zemes vai ēkas nav nepieciešama būvniecības ieceres dokumentācija vai būvvaldes atļauja. Būvvaldes atļauja var būt nepieciešama, piemēram, gadījumos, ja nepieciešams papildus pastiprināt ēkas nesošās konstrukcijas vai attiecīgo paneļu darbības nodrošināšanai nepieciešamo ārējo inženiertīklu izbūvei. Šāds skaidrojums ir sagatavots un tiks izsūtīts būvvaldēm un būvspeciālistiem caur BIS, lai visi vienveidīgi piemērotu jauno regulējumu.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” var iepazīties var iepazīties Vienotajā tiesību aktu projektu portālā (1.28. jautājums). 

Avots - Ekonomikas Ministrija